Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Dolphiq BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Dolphiq BV internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Dolphiq BV internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Dolphiq BV internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Dolphiq BV ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Dolphiq BV zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Dolphiq BV , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Dolphiq BV internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Dolphiq BV verwerkt deze gegevens teneinde:

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Dolphiq BV internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Dolphiq BV uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Dolphiq BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Dolphiq BV internetsite bent. Dolphiq BV gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Dolphiq BV internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Dolphiq BV kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Dolphiq BV internetsite.

De Dolphiq BV internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Dolphiq BV internetsite. Dolphiq BV houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Dolphiq BV internetsite.

Beveiliging

Dolphiq BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Dolphiq BV toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Dolphiq BV kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Dolphiq BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Dolphiq BV raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Dolphiq BV Internetsite, kunt u contact opnemen via info@dolphiq.nl

DQ/OM (via Dolphiq) is Google Partner

U gebruikt momenteel een sterk verouderde browser. Hierdoor is de weergave van deze site niet optimaal. Uit veiligheidsoverwegingen en om optimaal gebruik te kunnen maken van deze site raden wij u aan uw browser te updaten. KLik hier om uw browser te updaten